Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน +

2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อมูลงานจราจรจากปีที่ผ่านมา            

2.2 สำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรของโรงเรียนในการกำหนดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ

2.3 รวบรวมข้อมูล และปรึกษาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเพื่อทำการวางแผนการจัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

2.4 ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน    

2.5 ศึกษาบันทึกการบาดเจ็บของนักเรียน 

2.6 ศึกษาช่วงเวลาที่เกิดเหตุ/สถานที่เกิดเหตุ     

2.7 ศึกษานโยบายเรื่องการบริการด้านความปลอดภัยของโรงเรียน 

2.8 วิเคราะห์ข้อมูลรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน 

2.9 ศึกษา กฎ ระเบียบด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

2.10 ศึกษามาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา 

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
กำหนดการ
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ