Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบจราจรภายในโรงเรียน +

6.1.1 วางแผนและประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.1.2 จัดทำคู่มือระบบจราจรภายในโรงเรียน

- การเข้า-ออกโรงเรียน

- จุดจอดรถ

- เส้นทางจราจร

- จุด เวลาจอดรถ ป้ายสัญญาณจราจร

6.1.3 สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน          

6.1.4 วางแผน กำหนดจุดจอดรถ และจำนวนป้ายสัญญาณจราจร 

6.1.5 ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ 

6.1.6 ติดตามการปฏิบัติงาน 

6.1.7 ประเมิน สรุปผล และนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
กำหนดการ
6.1 จัดระบบจราจรภายในโรงเรียน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ