Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน +

6.3.1 วางแผนและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.2 มอบหมายงาน 

6.3.3 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  6.3.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม   

6.3.5 ดำเนินการอบรมลูกเสือจราจร   

6.3.6 กำกับ ติดตามการจัดการอบรม 

6.3.7 ประเมินการอบรม     

6.3.8 สรุปผลการประเมินการอบรม    

6.3.9 นำผลการประเมินไปปรับปรุงใช้ในการอบรมปีต่อไป 

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
กำหนดการ
6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ