Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 จัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ +

6.4.1 วางแผนและประชุมปรึกษาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายในการจัดทำ             

6.4.2 ประสานงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาร้าน และประเมินราคา 

6.4.3 สั่งทำสติ๊กเกอร์         

6.4.4 รับชิ้นงาน และตรวจสอบชิ้นงาน 

6.4.5 ดำเนินการแจก และจำหน่ายสติ๊กเกอร์     

6.4.6 กำกับติดตามการจำหน่ายสติ๊กเกอร์         

6.4.7 ประเมินผลการแจก และจำหน่าย รวมถึงยอดเงินที่ได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์   

6.4.8 สรุปผลการประเมิน และนำไปปรับปรุงใช้ในปีต่อไป 

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
กำหนดการ
6.4 จัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ