Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การจัดระบบการดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร +

6.6.1 วางแผนและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.6.2 มอบหมายงาน 

6.6.3 จัดทำคู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร

6.6.4 ประชุมครูเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามคู่มือ/ระเบียบ

6.6.5 จัดตารางการอยู่เวรครูและเอกสารการอยู่เวร 

6.6.6 แจ้งตารางเวรให้ครูทราบ 

6.6.7 ประสานงานกับครูตรวจเวรในการตรวจ บันทึกการอยู่เวรและรับฟังข้อเสนอแนะจากครูเวร 

6.6.8 กำกับติดตามการตรวจเวร

การอยู่เวรครู       

6.6.9 รวบรวมสมุดบันทึกการอยู่เวรเพื่อลงสถิติการอยู่เวร 

6.6.10 นำข้อเสนอแนะและบันทึกการอยู่เวรไปปรับปรุงใช้ในเดือนต่อไป 

6.6.11 ประเมินผลการฏิบัติหน้าที่การอยู่เวร และนำผลไปวางแผนพัฒนาครั้งต่อไป 

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
กำหนดการ
6.6 การจัดระบบการดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ