Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน +

6.7.1 วางแผนการจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน

6.7.2 มอบหมายงาน

6.7.3 จัดทำคู่มือ/ระเบียบการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน

6.7.4 จัดตารางการเข้าเวรของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.7.5 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามคู่มือ/ระเบียบ/ตารางการเข้าเวร

6.7.6 กำกับติดตามการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.7.7 รวบรวมสมุดบันทึกการเข้าเวรเพื่อสรุปอุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ  

6.7.8 นำอุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ  

ไปปรับปรุงใช้ในเดือนต่อไป 

6.7.9 ประเมินผลการฏิบัติหน้าที่การดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนและนำผลไปวางแผนพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
- 6.7 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.7 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
กำหนดการ
6.7 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ