Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ +

6.8.1 วางแผนและประชุม  คณะกรรมการดำเนินงาน      

6.8.2 มอบหมายงาน         

6.8.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

6.8.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม 

6.8.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.8.6 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม    

6.8.7 ประเมินการจัดกิจกรรม 

6.8.8 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม         

6.8.9 นำผลการประเมินไป 

ปรับปรุงใช้ในการอบรมปีต่อไป 

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
กำหนดการ
6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ