Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ +

6.10.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 

6.10.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง     

6.10.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 

6.10.4 วางแผนการดำเนินงาน 

6.10.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา 

6.10.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน 

6.10.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชีในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด   

6.10.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.10.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา   

6.10.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี 

6.10.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ 

6.10.12 รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล 

6.10.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน      

6.10.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (วันที่ 27 ต.ค. 2561)
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเดินทางเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 (วันที่ 3 เม.ย. 2562)
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 (วันที่ 4 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
กำหนดการ
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-16.30

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นเชียงใหม่ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ