Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น +

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.8.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงาน และมอบหมายงาน     

6.8.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงาน  

  - ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง 

  - กำหนดรูปแบบกิจกรรม   

  - ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์          

  - ดำเนินการจัดกิจกรรม     

  - ประเมินผลการจัดกิจกรรม           

6.8.4  คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

6.8.5 นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
- 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- ครูวิรัชดา และคณะกรรมการขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอขั้นตอนงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 6 ก.พ. 2562)
- ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- ถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 17 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ก.พ. 2562)
- เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ก.พ. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ก.พ. 2562)
- แจกภาพนักเรียนที่รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-12.00 ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ