Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562) +

6.3.1 วางแผนการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา

6.3.2 กำหนดราคาสินค้า และรหัสสินค้า

6.3.3 ลงทะเบียนสินค้าในโปรแกรมการจำหน่ายสินค้า

6.3.4 ดำเนินการจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน และสินค้าต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด

6.3.4.1 เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ

6.3.4.2 ดำเนินการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

6.3.5 เสนอสินค้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียน  ตรวจเช็คสินค้า และส่งเงินที่จำหน่ายสินค้ารายวันกับงานการเงิน

6.3.6 สรุปจำนวน/อัตราส่วนสินค้าที่จำหน่ายแต่ละประเภท พร้อมจัดทำสถิติการดำเนินงานในแต่ละเดือน

6.3.7 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 มี.ค. 2562, ป.2-ป.6 วันที่ 20-22 มี.ค. 2562)
- ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6 (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 2 มี.ค. 2562)
- จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 (วันที่ 20 มี.ค. 2562)
- จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (วันที่ 21 มี.ค. 2562)
- จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 22 มี.ค. 2562)
แผนงาน : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิภา    ฟองผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้
กำหนดการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.30 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ