Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน +

6.3.1 อบรมพัฒนาครูผู้สอนที่สอน IE ตามกำหนดการอบรมของฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 

    - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 

    - ประชุมวางแผนคัดเลือกครูผู้สอน IE เข้าร่วมการอบรม

    - แจ้งรายชื่อครูที่ต้องเข้าอบรม      

    - ส่งครูผู้สอนที่สอน IE อบรมตามกำหนดการ 

    - ติดตามประเมินผลการส่งครูเข้าอบรม 

    - นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาต่อไป  6.3.2 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - ประชุม วางแผนการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - สรุปการจัดการอบรม   

    - ประเมินกิจกรรมและนำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 9 เม.ย. 2562)
แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานหลักสูตร ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
กำหนดการ
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-09.15 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน ครูญาดา หมื่นตาบุตร  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ