Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน +

2.1 สรุปแผนงานพยาบาล ประจำปี 2561

2.2 รายงานสรุปผลการรับบริการรักษาพยาบาลของนักเรียน ครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

2.3 บทพรรณนางานของงานพยาบาล 

2.4 ข้อมูลสภาพแวดล้อมของห้องพยาบาล

2.5 ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล

2.6 กฏหมาย เอกสารของงานพยาบาล

2.7 รายงานน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน ปีการศึกษา 2561

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อารุณี    ลากตา
กำหนดการ
สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
วันที่ 31 มีนาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ