Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ +

6.6.1 ซักประวัติ/ประเมินการเจ็บป่วย 

6.6.2 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

6.6.3 บันทึกลงแบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 

6.6.4 ลงบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล ในโปรแกรม Mas School 

6.6.5 สรุปสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 

6.6.6 ประเมินกับกรรมการให้บริการและนำผลประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ
- 6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ
วันที่ 30 เมษายน 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ