Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล +

6.7.1 ซักประวัติ/ประเมินอาการการเจ็บป่วย 

6.7.2 ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาล ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6.7.3 ส่งต่อนักเรียนหรือบุคลากรไปรับการรักษาที่ตรงกับอาการหรือโรคที่เป็น 

6.7.4 บันทึกลงแบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 

6.7.5 ลงบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล ในโปรแกรม Mas School

6.7.6 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

6.7.7 ประเมินกับกรรมการส่งต่อผู้เรียน และนำผลประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล
- 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
สิ้นสุด 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล
วันที่ 30 เมษายน 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ