Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร +

6.8.1 รับฟังและวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลสุขภาพของนักเรียนหรือบุคลากรที่มาขอรับบริการ            

6.8.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เป็น 

6.8.3 แจ้งคุณครูประจำชั้น/ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบกรณีที่พบว่านักเรียนหรือบุคลากรมีปัญหาสุขภาพเพื่อให้นักเรียนหรือบุคลากรได้รับการรักษาตรงกับโรคหรือการเจ็บป่วย 

6.8.4 ประเมินกับกรรมการให้คำปรึกษาและนำผลประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร
- 6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ