Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร +

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1.2 ประชุม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ เครื่องมือ การประเมิน  และวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

6.1.3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากรรับทราบ

6.1.4 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1.5 จัดทำสรุปผลการประเมินนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

6.1.6 นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการประเมินฯ

6.1.7 ประกาศผลการประเมินแก่บุคลากรรับทราบ

6.1.8 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นขั้นเงินเดือน มอบรางวัล และการลงโทษแก่บุคลากรที่ผ่านการประเมินตามระบบของโรงเรียน

6.1.9 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานทั้งกระบวนการ

6.1.10 นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ขอเชิญผู้อำนวยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาผลการประเมินบุคลากรประจำปี2561 (วันที่ 4 เม.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (วันที่ 4 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประเมินบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ