Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน +

6.6.1 ศึกษาข้อมูลหนังสือเข้าขอใช้บริการสถานที่จากหน่วยงานภายนอกปีที่ผ่านมา

6.6.2 ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนปีที่ผ่านมา

6.6.2 วางแผนในการให้บริการสถานที่

6.6.3 ให้บริการอาคารสถานที่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก

6.6.4 ติดตามการขอใช้บริการ

6.6.5 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- บริษัท มาเป็น 1 จำกัด จัดกิจกรรมปูนเสือ ช่วยช่าง ท้าปลดหนี้ (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน รายการไมค์ทองคำ และไมค์ทองคำเด็ก (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- การแข่งขันฟุตบอล ๙ คน รายการ "ชมรมกีฬาสากล ผปค.เชียงใหม่" (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน รายการไมค์ทองคำ และไมค์ทองคำเด็ก (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- การแข่งขันฟุตบอล ๙ คน รายการ "ชมรมกีฬาสากล ผปค.เชียงใหม่" (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "SINGHA 3x3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน และบริษัท ชู้ดอิท จำกัด จัดการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 3X3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup 2018 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน และบริษัท ชู้ดอิท จำกัด จัดการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 3X3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup 2018 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 2 ธ.ค. 2561)
- ชมรมกีฬาสากลผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2562)
- ชมรมกีฬาสากลผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2562)
- สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 23 ก.พ. 2562)
- สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงาน "สระเกล้าดำหัวครูอาวุโส" ประจำปี 2562 (วันที่ 20 เม.ย. 2562)
- สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 21 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
กำหนดการ
ชมรมกีฬาสากลผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
15.00-18.00 ชมรมกีฬาสากลผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 2  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ