Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561 +
6.2.1 วางแผนกำหนดตารางการประชุม 
6.2.2 จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม  
6.2.3 จัดทำวาระการประชุม 
6.2.4 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม  
6.2.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุม 
6.2.6 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน 
6.2.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
6.2.8 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน          
6.2.9 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในรับรองรายงานการประชุม
6.2.10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการลงนามในรายงานการประชุม 
6.2.11 รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
6.2.12 ติดตามประเมินผลการประชุมแต่ละครั้งเพื่อวางแผนการพัฒนาการ ประชุมต่อไป 
 
แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-11.00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 072 บันทึกข้อความ

•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4/2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ