Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน +

6.6.1 วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน        

6.6.2 ดำเนินการตามแผนในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

    - ดำเนินการตามแผนงาน            

    - จัดเตรียมเอกสาร รายงานต่าง ๆ 

6.6.2.1 สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพครูและการตรวจสุขภาพประจำปี)   

    - ค่าประกันสุขภาพครูชาวต่างประเทศ

    - ค่าขวัญและกำลังใจ (กระเช้าของขวัญ, คลอดบุตร, แต่งงาน, ตั๋วเครื่องบิน)

6.6.2.2 การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานครูต่างประเทศ

6.6.2.3 สวัสดิการสำหรับนักศึกษาจีน

    - ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา        

    - ค่าอาหารเช้า/เย็น นักศึกษาฯ     

    - ค่าเลี้ยงรับรอง           

    - ค่าเบิกรักษาพยาบาลล่วงหน้า     

    - ค่าของที่ระลึก            

    - ค่าทัศนศึกษา            

6.6.2.4 การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.6.3 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน    

6.6.4 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน
- 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.00-16.00 การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ