Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ +

6.8.1 ศึกษา วิเคราะห์การดำเนินงานของลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2560

6.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.8.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.8.4 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

6.8.5 เข้าฝึกฝนหลักสูตรลูกเสือกองร้อยและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษ

6.8.6 ลูกเสือกองร้อยพิเศษปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตัดชุดลูกเสือกองร้อยพิเศษ

1) ฝึกซ้อมลูกเสือกองร้อยพิเศษ

2) ประเมินผลการฝึกซ้อมลูกเสือกองร้อยพิเศษ

3) ดำเนินการตัดชุดลูกเสือกองร้อยพิเศษ

- เข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม

1) รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก

2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3) ประชุมวางแผน การดำเนินการ

4) ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

5) ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม

6.8.7 นิเทศ ติดตาม และสรุปผลในการปฏิบัติหน้าที่

6.8.8 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
- สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ทดสอบทักษะลูกเสือ เพื่อคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- งานเลี้ยงอำลาลูกเสือ รุ่นพี่กองร้อยพิเศษ ชั้น ป.6 (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Marsilling Skyhawk Air Scout Camp 2019 ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 มี.ค. 2562)
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Marsilling Skyhawk Air Scout Camp 2019 (วันที่ 20 มี.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
งานเลี้ยงอำลาลูกเสือ รุ่นพี่กองร้อยพิเศษ ชั้น ป.6
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-17.00 เปิด และดำเนินการ งานเลี้ยงอำลาลูกเสือ รุ่นพี่กองร้อยพิเศษ ชั้น ป.6  ลานกิจกรรม ข้างห้องลูกเสือ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ