Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย +

6.7.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน  6.7.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.7.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.7.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.7.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.7.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.7.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.7.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.7.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้าย
- หยุดเรียนวันวิสาขบูชา (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวิสาขบูชา (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- หยุดเรียนโครงการเพลิน ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดเรียนวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- หยุดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- เปิดเรียนวันหยุดวันชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- หยุดเรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคริสต์มาส (วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันขึ้นปีใหม (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- วันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันครู (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันมาฆบูชา (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
เปิดเรียนวันหยุดวันชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 14 สิงหาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
--- เปิดเรียนวันหยุดวันชดเชยวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ