Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ +

6.4.1 รับหนังสือเชิญประชุม อบรมจากมูลนิธิฯ

6.4.2 วางแผนการดำเนินการเข้าร่วมประชุม

6.4.3 เข้าร่วมประชุม

6.4.4 ติดตามสรุปผลการเข้าร่วมประชุม

6.4.5 รายงานผลการประชุมให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

6.4.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ

6.4.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ
- 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (วันที่ 11 พ.ย. 2561)
- งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3 มี.ค. 2562)
- ประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 มี.ค. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 มี.ค. 2562)
- 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
กำหนดการ
ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 มีนาคม 2562

สถานที่ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.25-12.00

ตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ