Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค +

6.2.1  ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค

6.2.2  วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด

6.2.3  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2.4  รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.2.5  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.6  จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.7  จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.8  ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน

6.2.9  ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน

6.2.10 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.11 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

6.2.12 รายงานผลให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.2.13 สรุปประเมินผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง 5โรคร้ายจากยุง อันตรายถึงชีวิต (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง โรคระบาด..มาแล้ว R S V Respiratory Syncytial Virus (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง สรุปสถานการณ์ 11 โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในเด็กประจำปี 2561 รู้ก่อนปีหน้าป้องกันได้! (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-09.30 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)  อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ