Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4.3 จัดทำเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ +

6.4.3.1 วางแผนดำเนินการจัดทำเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6.4.3.2 สำรวจครูที่มีอายุการทำงานครบ 8 ปี ขึ้นไป โดยให้มารับเอกสารเพื่อนำไปกรอกพร้อมให้คำแนะนำ            

6.4.3.3 ตรวจสอบเอกสาร    

6.4.3.4 จัดพิมพ์เอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

6.4.3.5 ให้ครูลงนามในเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์      

6.4.3.6 เสนอผู้อำนวยการลงนาม       

6.4.3.7 งานสารบรรณออกเลขหนังสือนำส่ง 

6.4.3.8 สำเนาเอกสารและจัดเก็บ           

6.4.3.9 ยื่นเอกสารที่ สนง.ศธจ.เชียงใหม่ ตรวจสอบ 

6.4.3.10 ตรวจรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

6.4.3.11 มอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับครู

6.4.3.12 ประเมิน สรุปผล และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนากระบวนการต่อไป

แผนงาน : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประสานราชการ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
กำหนดการ
ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชึียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-12.00 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ