Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
- ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประสานราชการ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
กำหนดการ
ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชึียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-12.00 ส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(7)  
      
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ