Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สำรวจรายการทรัพย์สิน (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สำรวจรายการทรัพย์สิน (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- สำรวจรายการทรัพย์สิน (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- สำรวจรายการทรัพย์สิน (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- สำรวจรายการทรัพย์สิน (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- สำรวจรายการทรัพย์สิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ ต่อ (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินประจำวัน (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินประจำวัน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินประจำวัน (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินประจำวัน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินประจำวัน (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินประจำวัน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- สำรวจทรัพย์สินประจำวัน (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- จำหน่ายทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ให้แก่ร้านรับซื้อซากคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- จำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้บันทึกข้อความขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- ติดรหัสทรัพย์สินตามที่หน่วยงานภายในโรงเรียนขออนุมััติซื้อประเดือนกันยายน 2561 ตามสถานที่ติดตั้งภายในโรงเรียน (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- ไปสำรวจโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป (วันที่ 25 ก.พ. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทรัพย์สินโรงเรียน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ใต้อาคารหอประชุมเซนต์คาเบรียล
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-16.30

จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไปให้แก่ร้านคลองชลมือสองเชียงใหม่

 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ