Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น +

6.13.1 ศึกษาผลสรุปการร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560

6.13.2 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก 

6.13.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน 

6.13.4 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.13.5 เบิกงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 

6.13.6 ส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือ 

6.13.7 บันทึกข้อมูล สถิติการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่น

6.13.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.13.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
- 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท (วันที่ 3 มิ.ย. 2561)
- ฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่พร้อมการบวชพระสงฆ์ (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- เชิญ ผอ. คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำรับแม่พระ เนื่องในโอกาสปิดเดือนแม่พระ (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- เชิญผอ.ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการและตัวแทนครูร่วมคำนับพระสังฆราช เนื่องในวันฉลองศาสนนาม (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- เชิญ ผอ.คำนับพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- ตัวแทนงานอภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- ตัวแทนงานอภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- งานอภิบาลเป็นตัวแทนสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตตารมณ์มหาพรต (วันที่ 25 ก.พ. 2562)
- งานอภิบาลเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสภาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
งานอภิบาลเป็นตัวแทนสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตตารมณ์มหาพรต
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.50-17.00 งานอภิบาลเป็นตัวแทนสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตตารมณ์มหาพรต  ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ