Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ +

6.7.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 

6.7.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.7.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.7.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.7.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.7.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.7.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.7.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.7.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์
- งานสื่อสารมวลชนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบันทึกภาพนิ่ง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- เปิดเรียน หลังจากหยุดวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 16 ก.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันเข้าพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังจากหยุดวันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 29 ก.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังจากหยุดวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังหยุดวันชาติ เเละวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2562)
- เปิดเรียน หลังหยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- เปิดเรียน หลังโรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดวันเด็ก หยุดโครงการเพลิน (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุดวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- เปิดเรียน หลังหยุดวันครู (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- หยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- โรงเรียนเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
โรงเรียนหยุด วันเข้าพรรษา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

โรงเรียนหยุด วันเข้าพรรษา

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ