Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน +

6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน    

6.1.2 จัดซื้อ/จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำตามวงเงินงบประมาณที่กำหนด      

6.1.3 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามปฏิทิน          

6.1.4 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เป็นไปตามมาตรฐาน            

6.1.5 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน
- 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 26 ก.ย. 2561)
- รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 26 ก.พ. 2562)
- รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2562)
- รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
แผนงาน : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานโภชนาการ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.45-16.20

รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

 อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน) มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ