Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.1 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข สัญญาต่างๆ ของโรงเรียน +
 
6.2.1.1 วางแผนการดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข สัญญาต่างๆ ของโรงเรียน
 
6.2.1.2 รับเอกสารสัญญาฉบับร่าง จากงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
6.2.1.3 ตรวจเช็คความถูกต้องของสัญญา
 
6.2.1.4 ปรับแก้สัญญาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง
 
6.2.1.5 จัดทำใบสรุปผลการตรวจเช็ค/ปรับแก้สัญญา
 
6.2.1.6 แจ้งผลการตรวจเช็ค/ปรับแก้ ให้งานจัดซื้อ-จัดจ้างปรับแก้สัญญาตามข้อเสนอแนะ
 
6.2.1.7 รับเอกสารสัญญาฉบับปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
6.2.1.8 ตรวจเช็คความถูกต้องของสัญญาฉบับที่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
 
6.2.1.9 จัดพิมพ์ใบสรุปการตรวจเช็ครายการของสัญญาพร้อมลงชื่อรับรอง
 
6.2.1.10 นำเอกสารสัญญาฉบับที่ถูกต้องและใบสรุปการตรวจเช็ครายการของสัญญาส่งคืนให้งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ดำเนินการต่อไป
 
6.2.1.11 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผน  
 
6.2.1.12 ประเมินผลกระบวนการและนำผลมาพัฒนา
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.1 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข สัญญาต่างๆ ของโรงเรียน
- ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (วันที่ 27 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารกองทุน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
กำหนดการ
ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.10-10.26 ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ