Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของแต่ละกองทุน +

6.1.1 วางแผนการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของแต่ละกองทุน          

6.1.2 ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของแต่ละกองทุน            

6.1.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผน      

6.1.4 ประเมินผลกระบวนการและนำผลมาพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของแต่ละกองทุน
- การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ (วันที่ 27 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารกองทุน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
กำหนดการ
การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.07-12.00 การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ