Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ติดต่อประสานงานกับทางวัด เพื่อขอใช้สถานที่และพระวิทยากร

2) ติดต่อร้านสังฆภัณฑ์

3) ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน และร่วมทำบุญ

4) เข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่โรงเรียน

5) ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (1-6 มีนาคม 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 3 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-23.59 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ