Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 1) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 2) ชมวีดิทัศน์เรื่องราววันวิสาขบูชา

 3) การทำบุญพระประจำวันเกิด

 4) การถวายสังฆทาน และปัจจัย

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15-09.00

ตัวแทนนักเรียนถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา 

 วัดชัยมงคล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
08.25-15.45 รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา  อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6) มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนถวายสังฆทานและปัจจัย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ