Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2) ฝึกซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ

3) พิธีวันแม่แห่งชาติ

4) แจกต้นไม้ให้นักเรียนนำไปปลูกกับครอบครัวที่บ้าน คนละ 1 ต้น

  5) ทำใบงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-15.45

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก

 อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6) มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ