Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน

2) กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ    

  4) กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

  5) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 10 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 11 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- การบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12 (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ