Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด +

6.4.1 การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิธี

- สำรวจรายชื่อครูที่จะไปกับรถที่โรงเรียนจัดให้

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธี

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอ

- ประสานงานสื่อสารมวลชนในการบันทึกภาพในพิธี

- นัดหมายครูที่เข้าร่วมพิธี

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพิธี เช่น พานพุ่มสักการะ และเทียน

- เข้าร่วมพิธี

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของครู

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 23 มี.ค. 2562)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 24 มี.ค. 2562)
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2562

สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
     มิส  นิภา    ฟองผล
     มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
     มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
     มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
     มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
     มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
     มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
     มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
     มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
     มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ