Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ +

6.12.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ        

6.12.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง     

6.12.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 

6.12.4 วางแผนการดำเนินงาน          

6.12.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา          

6.12.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน       

6.12.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด 

6.12.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง            

6.12.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม สัมมนา 

6.12.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี    

6.12.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ 

6.12.12 รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล      

6.12.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.12.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป         

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมครูอนามัย (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สถานที่ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-16.30

งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15

 โรงแรมดิเอ็มเพลส มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ