Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร +

6.4.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินการ 

6.4.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

     6.4.2.1 วิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา คัดเลือก จัดครูเข้าสอน

         - แต่งตั้งคณะกรรมการ

         - วางแผน วิเคราะห์อัตรากำลังจำนวนครูชาวต่างประเทศ และจัดทำแผนอัตรากำลังครูชาวต่างประเทศ   

         - กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน วิธีการสรรหา คุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศที่ชัดเจน

         - ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก 

         - นำเสนอผู้อำนวยการ ผลการทดสอบ และพิจารณาลงนามอนุมัติ

      6.4.2.2 การจัดการเรียนการสอน      

         - ประสานงานจัดนักเรียนและครูเข้าชั้น       

         - กำหนดหน้าที่ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน 

         - กำกับติดตามการจัดทำแผนการสอนของครู

         - กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของครู

         - กำกับติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ หลักสูตร EP และ IE

         - กำกับติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนของครู

         - กำกับติดตามการผลิตสื่อการสอนของครู

         - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก

     6.4.2.3 จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนหลักสูตร English Program

         - ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

         - ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

         - กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

         - ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

         - ติดตามผลการสอบ

         - นำผลการสอบไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.4.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.4.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- เริ่มโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนของครูชาวต่างประเทศ (ASL: After School Learning) (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.45-10.00

สอบสัมภาษณ์ Jay Alexander Little

 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
10.20-11.10

สอบปฏิบัติ (สอบสอน) วิชา English หลักสูตร English Program

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.5) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
12.30-12.45

สอบสัมภาษณ์ Charles Burton

 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.00-13.50

สอบปฏิบัติ (สอบสอน) วิชา English หลักสูตร English Program

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.3) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ