Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) +

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน          

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน        

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.1 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.4 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.5 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ