Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) +

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน          

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน        

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.1 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.4 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.5 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6
วันที่ 2 สิงหาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ