Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก +

6.10.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก

6.10.2 พิจารณา ทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือที่แจ้งเข้า

6.10.3 ประชุมวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบ

6.10.4 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

- วันวชิราวุธรำลึก

6.10.5 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

6.10.6 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
- วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- วันวชิราวุธรำลึก ร.6 (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กิติยา    อารักษ์
กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สถานที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.30-11.00 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  สนามกีฬาเทศบาลณครเชียงใหม่ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ