Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.9 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (วันที่ 1-4 กันยายน 2562) +

6.9.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายกองร้อยลูกเสือพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

6.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.9.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.9.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.9.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

6.9.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.9.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
วันที่ 2 ตุลาคม 2562

สถานที่ สำรวจสถานที่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  สำรวจสถานที่ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ