Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562) +

6.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2561

6.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.4.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562

6.4.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.4.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กิติยา    อารักษ์
กำหนดการ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00

พิธีการเปิดประชุมกอง และปฐมนิเทศ

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
09.30-11.30

ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที)

ฐานที่ 1 ก่อกองไฟ

ฐานที่ 2 คำปฏิญาณ และกฎ (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 3 ระเบียบแถว (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 4 ความสามารถเชิงทักษะ 1 (กระโดดสูง+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 5 ความสามารถเชิงทักษะ 2 (ขว้างบอล+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 6 การแต่งกาย (เงื่อนเชือก)

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
13.00-15.00

ฐานกิจกรรม (ฐานละ 30 นาที)

ฐานที่ 1 ก่อกองไฟ

ฐานที่ 2 คำปฏิญาณ และกฎ (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 3 ระเบียบแถว (เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 4 ความสามารถเชิงทักษะ 1 (กระโดดสูง+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 5 ความสามารถเชิงทักษะ 2 (ขว้างบอล+เงื่อนเชือก)

ฐานที่ 6 การแต่งกาย (เงื่อนเชือก)

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  -
15.00-15.30 พิธีการประกาศผล ประดับเครื่องหมาย และปิดประชุมกองการเข้าค่าย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ