Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562) +

6.8.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

6.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.8.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.8.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.8.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

6.8.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.8.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)
- 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562) (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 23 พ.ย. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 24 พ.ย. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 30 พ.ย. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 1 ธ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562) (วันที่ 15 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กิติยา    อารักษ์
กำหนดการ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)  ค่ายลูกเสือม่อนคำออน มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ