Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563) +

6.7.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2561

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.7.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.7.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2562

6.7.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.7.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 26 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 2 ก.พ. 2563)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)  ค่ายลูกเสือม่อนคำออน มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ