Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562) +

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2561

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.5.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.5.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2562

6.5.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.5.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 27 ต.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
วันที่ 26 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.30

พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม / ปฐมนิเทศ

 Montfort College Primary Section มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
09.30-12.00

ฐานกิจกรรม 6 ฐาน (ฐานละ 20 นาที) 

ทักษะลูกเสือชั้นตรี (1.ระเบียบแถว, 2 เงื่อนเชือก, 3 คำปฏิญาณและกฎ 1, 4 เงื่อนเชือก, 5 คำปฏิญาณและกฎ 2, 6 ระเบียบแถวบุคคลท่าอาวุธ)

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
13.00-17.00 เดินทางสำรวจ (เดินทางไกล)  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
17.00-18.00 จัดที่พัก / ประกอบอาหารในค่าย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ