Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (1กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) +

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   

- กำหนดปฏิทิน    

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (1กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562)
- 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (1กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.1 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.5 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.6 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (1กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562) (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
บริการทันตกรรม ชั้นป.1
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน บริการทันตกรรม ชั้นป.1  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ