Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ +

6.11.1 รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย       

6.11.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งของแต่ละงาน            

6.11.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติของแต่ละงานในฝ่าย         

6.11.4 วางแผนการดำเนินงาน          

6.11.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา    

6.11.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน       

6.11.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด         

6.11.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.11.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.11.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชีเบิก-จ่าย        

6.11.11 ติดตามรวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ             

6.11.12 ติดตามรายงานผลการศึกษาดูงาน อบรม 

6.11.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.11.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- งานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : บริการด้านผลิต จำหน่ายขนมเบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานร้านค้าเบเกอรี่ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พัทยา    คลังวิเชียร
กำหนดการ
งานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.30-16.00 งานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake  บริษัท ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ มิส  พัทยา    คลังวิเชียร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ