Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมพันธสัญญา (8 มิถุนายน 2562) +

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.5.3 จัดทำเอกสารและแบบประเมินที่จะใช้ในกิจกรรมพันธสัญญา

6.5.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้กับครู

6.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมพันธสัญญา

6.5.6 กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม

6.5.7 ดำเนินการตรวจประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
กำหนดการ
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
วันที่ 8 มิถุนายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.30

ผู้ปกครองลงทะเบียน

 อาคาร Saint Gabriel ชั้น 1 มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
08.30-09.15 พบผู้อำนวยการ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
09.15-09.30

พบฝ่ายวิชาการ แผนกประถม

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
09.30-09.45 พบฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยม  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
09.45-12.00 ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา  ห้องเรียนของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3 อาคารมงฟอร์ต ชั้น ป.4-ป.6 อาคารสามัคคีนฤมิต มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาประจำห้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองประจำห้องเรียน
  - [บันทึกข้อความ] รายละเอียดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ