Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ +

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2562

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ     

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด         

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด 

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ ทั้ง 2 แผนก (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญทั้ง 2 แผนก (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 21 ธ.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 21 ธ.ค. 2562)
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562
วันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ